Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez JBB International Jakub B. Bączek Sp. K. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 6/5A, 41-500 Chorzów NIP 6272756028 REGON 369881807 KRS 0000725566 adres poczty elektronicznej: szkolenia@jbbteam.pl

II. DEFINICJE

  1. Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez, JBB International Jakub B. Bączek Sp. K. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 6/5A, 41-500 Chorzów NIP 6272756028, jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.
  2. JBB - JBB International Jakub B. Bączek Sp. K. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 6/5A, 41-500 Chorzów NIP 6272756028
  3. Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu https://online.marzeniasiespelnia.pl/
  4. Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia Roadshow
  5. Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
  6. Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez tpay weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
  7. Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
  8. Opłata – należność od Użytkownika na rzecz JBB w maksymalnej kwocie 500 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

    1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
    2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://online.marzeniasiespelnia.pl/
    3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie https://online.marzeniasiespelnia.pl/ oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych tpay lub przelewem na konto JBB. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu https://online.marzeniasiespelnia.pl/. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie https://online.marzeniasiespelnia.pl/.
    4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://online.marzeniasiespelnia.pl/
    5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
    6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
    7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od JBB .
    8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego.
    9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
    10. JBB nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
    11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.

IV. PŁATNOŚĆ

  1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu tpay lub przelewem na konto JBB . Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system tpay lub zaksięgowania na koncie JBB.
  2. JBB nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie tpay.
  3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych.
   2. Regulamin dostępny jest na stronie https://online.marzeniasiespelnia.pl/ oraz w siedzibie JBB.
   3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.07.2023 r.

VI. REKLAMACJA

    1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
     • w momencie niedostępności systemu lub jego awarii
    2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie na stronie https://online.marzeniasiespelnia.pl/.
    3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od JBB
    4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
    5. Reklamacje można składać pod adresem szkolenia@jbbteam.pl
    6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.